Forslag fra bestyrelsen

Se de fire forslag her og vær med til at vælge på generalforsamlingen søndag den 21. juni.

Bemærk: Grundet coronakrisen må vi skære tre punkter fra. Kun forslag 7B vil blive behandlet på den forkortede generalforsamling.

DJBFA's bestyrelse stiller fire forslag til generalforsamlingen:

  • Antal bestyrelsesmedlemmer fra seks til syv
  • Mere fleksibel kontingentbetaling
  • To næstforpersoner i bestyrelsen i stedet for én
  • Nyt navn til DJBFA

Herunder kan du læse om alle forslag. For hvert forslag kan du se forslagets potentielle indflydelse på de nuværende vedtægter.

Forslag 7A: Justering af antal bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen ønsker at holde bestyrelsesantallet på 7 i stedet for 6, som ellers var besluttet tidligere. Bestyrelsen har lyttet til generalforsamlingen i 2019, hvor det blev påpeget, at man bliver for sårbar med kun seks i bestyrelsen. Desuden bliver bestyrelsen suppleret af 1. suppleanten til alle møder (dette element kræver dog ikke en vedtægtsændring).

§ 5 Ordinær generalforsamling
Nuværende: (…) Overgangsbestemmelser: På generalforsamlingerne i 2019, 2020 og 2021 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og der sker valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Rettes til: Overgangsbestemmelser: På generalforsamlingerne i 2019 og 2020 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og der sker valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 9 Bestyrelsen
Nuværende: DJBFA ledes af en bestyrelse på 6 (i en overgangsperiode dog 7-9) medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år, således at der hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

Rettes til: DJBFA ledes af en bestyrelse på 7 (i en overgangsperiode dog 8-9) medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år. Hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, bortset fra hver tredje år, hvor tre bestyrelsesmedlemmer afgår startende i 2021.

Forslag 7B: Mere fleksibel kontingentbetaling

Sekretariatet har fået henvendelser fra en række medlemmer, der ønsker at få kontingentet bidt over i mindre dele hen over året. Det mener bestyrelsen er en god ide og fremsætter mulighed for at kontingentet kan betales på andre måder end årligt. 
Det får også betydning for, hvornår kan stemme til generalforsamlingen, hvilket ændringen i §7 refererer til. Her skal man have været medlem af DJBFA i mindst tre måneder før man er stemmeberettiget.

§ 3 Medlemskab
Nuværende: Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen og kan være forskelligt, herunder i form af aldersrabat. Kontingentet opkræves helårsvis og skal være betalt senest 1. marts.

Rettes til: Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentets størrelse kan variere, for eksempel på grund af aldersrabat. Kontingentet opkræves enten for et år og skal være betalt senest 1. marts, eller også opkræves kontingentet månedligt/kvartalsvist ved fast overførsel.

§ 7 Stemmeret og afstemning på generalforsamlinger
Nuværende: Stemmeret på generalforsamlingerne har alle medlemmer af DJBFA. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent, kan ikke deltage i afstemninger.

Rettes til: Stemmeret på generalforsamlingerne har alle medlemmer af DJBFA, der har været medlem i minimum 3 mdr. før generalforsamlingerne. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent, kan ikke deltage i afstemninger.

Forslag 7C: To næstforpersoner frem for én

Bestyrelsen ønsker at have muligheden for at udpege to næstformænd, da arbejdsopgaver ifm. hvervet som næstformand kan opdeles i to poster. Det kommer ikke til at have økonomiske konsekvenser, da den samme aflønningsmodel i forretningsudvalget bibeholdes. Med andre ord koster forslaget ikke noget.
 
§ 9 Bestyrelsen
Nuværende formuleringBestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. (…) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedel af dens medlemmer, herunder formand eller næstformand er til stede.

Foreslået formulering: Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og op til to næstformænd. (…) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fire af dens medlemmer, herunder formand eller en af de (op til) to næstformænd er til stede.

Forslag 7D: Forslag om nyt navn til DJBFA

Bestyrelsen indstiller til, at foreningen skifter navn. Det er en beslutning, som er at betragte som en vedtægtsændring, da den er så omfattende, og derfor behandles dette punkt på lige fod med en vedtægtsændring. Bestyrelsen indstiller to navne til afstemning:

  • Klang / Komponister og sangskrivere
  • Autor / Komponister og sangskrivere

Begrundelse for ændring:
Sidste år satte bestyrelsen også en navneændring på dagsordenen til generalforsamlingen. Grunden til at bestyrelsen tager det op igen er, at der sidste år tegnede sig et flertal for at skifte navn til ”Klang / komponister og sangskrivere”, men at flertallet ikke var stort nok til en vedtægtsændring. Det kræver 2/3-deles flertal, hvilket Klang akkurat ikke opnåede. 

Der er flere tungtvejende grunde til bestyrelsen ønsker en navneændring. 

  • Det er svært at huske  DJBFA – og det medfører ofte misforståelser og forkerte betegnelser. Også i medierne. 
  • Det er ekskluderende – vores medlemmer er langt mere mangfoldige end jazz-, beat- og folk-autorer.
  • Det kan ikke udtales som et ord.
  • Navnet (forkortelsen) siger ikke noget om, hvad vi beskæftiger os med. 

Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege, at foreningen ikke til at ændre fokus eller adfærd, fordi vi kalder os noget andet.

Medlemmer har også mulighed for at indstille deres bud på nyt navn – denne indstilling skal på linje med andre vedtægtsændringer være foreningen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Altså senest den 19. maj kl. 12.00 på gf20@djbfa.dk.  

Afstemningsproceduren til generalforsamlingen er indrettet således, at generalforsamlingen skal have ét (1) navn, de skal stemme om til slut. Der laves altså en række afstemningsrunder inden, hvor det navn med færrest stemmer ryger ud i hver runde – og der derfor til sidst er ét (1) navn tilbage. Det navn stemmes der så om efter reglerne om en vedtægtsændring.

(Foto øverst: fra GF 2017. Fotograf: Daniel Nielsen)