Vedtægter

DJBFA’s vedtægter  

§ 1 Navn og hjemsted
DJBFA er en forening af komponister, sangskrivere og tekstforfattere, der har opnået medlemskab i Koda. Foreningens hjemsted er København.
 
§ 2 Formål
DJBFA har til opgave at varetage medlemmernes faglige, kulturpolitiske, juridiske og økonomiske interesser.  
 
§ 3 Medlemskab
DJBFA’s optagelseskriterier er:
a. Koda-indtægter på minimum 4.000 kr. pr. år de 3 forudgående kalenderår i træk eller
b. Koda-indtægter på minimum 30.000 kr. i ét kalenderår inden for de forudgående 3 kalenderår eller
c. Kunstnerisk udvælgelse

Ansøgning efter pkt. a og b behandles administrativt via ansøgningsskema. Ansøgning om medlemskab efter pkt. c rettes til et udvalg nedsat af bestyrelsen. Hvis udvalget afviser ansøgningen, kan den indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.

DJBFA har to typer af medlemskab:
1. Ordinært medlem
2. Støttemedlem, der har begrænset adgang til foreningens tilbud efter bestyrelsens nærmere beslutning.
 
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen og kan være forskelligt, herunder i form af aldersrabat. Kontingentet opkræves helårsvis og skal være betalt senest 1. marts.  
 
Hvis et medlem er i restance med kontingentet, slettes den pågældende af medlemslisten og vil først kunne genoptages, når restancen er betalt.  
 
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningen. Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår.  
 
§ 4 Overdragelse af rettigheder m.v.
DJBFA kan indgå kollektive aftaler med bindende virkning for medlemmerne. Medlemmerne er forpligtet til at overholde de af DJBFA indgåede aftaler, herunder aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet indhold, som medlemmerne har ophavsretten til.
 
I kraft af medlemskabet overdrager ethvert medlem til foreningen en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne, at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til foreningens beslutninger, inden for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. Overdragelsen gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold. Medlemmet bemyndiger foreningen til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af denne ret. Foreningen kan på medlemmets vegne påtale enhver krænkelse af disse rettigheder. Foreningen kan indgå repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske organisationer og overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder foreninger under Copydan.
 
§ 5 Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 
Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.  
 
Bekendtgørelse om afholdelse af den ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden og evt. forslag fra bestyrelsen, sker med mindst 21 dages varsel med skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer. Indkaldelse kan ske i form af opslag i medlemsblad og/eller ved direkte brev, e-mail m.v. til de enkelte medlemmer.
 
Den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende dagsordenspunkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4. Godkendelse af gennemsigtighedsrapport
5. Fremlæggelse af budget til orientering
6. Forslag om anvendelse af midler modtaget fra Copydan
7. Forslag fra bestyrelsen
8. Forslag fra medlemmer
9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år
10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, der vælges for 1 år
11. Valg af 2 kritiske revisorer, der vælges for 1 år
12. Eventuelt
 
Overgangsbestemmelser: På generalforsamlingerne i 2019, 2020 og 2021 afgår 3 bestyrelsesmedlemmer, og der sker valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
 
Forslag fra medlemmerne, jf. pkt. 8 på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling for at kunne blive behandlet på denne.  
 
Genvalg som bestyrelsesmedlem, suppleant og revisor kan finde sted.  
 
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer indgiver begrundet skriftlig begæring herom til foreningen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden og skal finde sted senest 6 uger efter begæringens modtagelse.
 
§ 7 Stemmeret og afstemning på generalforsamlinger
Stemmeret på generalforsamlingerne har alle medlemmer af DJBFA. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent, kan ikke deltage i afstemninger.

Stemmeret på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan udøves ved personligt fremmøde det sted, hvor generalforsamlingen er indkaldt til. Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmerne kan møde frem på en anden fysisk lokalitet end selve generalforsamlingsstedet og deltage i generalforsamlingen elektronisk i overensstemmelse med de nærmere regler, som bestyrelsen fastsætter.
 
Medlemmer kan give skriftlig fuldmagt til et andet medlem til at stemme på hans eller hendes vegne. En deltager på generalforsamlingen kan ikke medbringe mere end én fuldmagt fra et andet medlem. Fuldmægtigen skal afgive stemme i overensstemmelse med instrukserne fra det medlem, der har foretaget udpegelsen. Eventuelle sådanne instrukser skal fremgå af fuldmagten. DJBFA stiller en fuldmagtsblanket til rådighed for medlemmerne på sin hjemmeside. Kun fuldmagter afgivet på denne blanket har gyldighed. Meddelelse om, hvilke medlemmer der repræsenteres ved fuldmagt, skal gives DJBFA senest ved medlemmets tilmelding til generalforsamling.  
 
Medlemmer kan brevstemme for så vidt angår valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. pkt. 9 og 10 på dagsordenen. Brevstemning skal foregå i overensstemmelse med de nærmere regler, som bestyrelsen fastsætter, og skal afgives elektronisk senest 1 uge inden generalforsamlingen.
 
Medlemmer har ikke ret til at medbringe personlige rådgivere m.v.
 
Beslutninger træffes med simpelt flertal, bortset fra vedtægtsændringer, jf. § 8.
 
Valg foregår ved skriftlig afstemning. Andre afstemninger foregår skriftligt, hvis dirigenten beslutter det, eller hvis mindst 5 tilstedeværende medlemmer ønsker det.
 
§ 8 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun foretages, når mindst halvdelen af DJBFA’s medlemmer er til stede på den ordinære generalforsamling, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for de foreslåede vedtægtsændringer. Er ikke halvdelen af DJBFA’s medlemmer til stede, men har forslaget fået tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte, skal forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden, hvad angår vedtægtsændring. Denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte, og forslaget er vedtaget, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
 
§ 9 Bestyrelsen *
DJBFA ledes af en bestyrelse på 6 (i en overgangsperiode dog 7-9) medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år, således at der hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.  
 
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatschef og tager stilling til varetagelse af foreningens administration. Inden for rammerne af vedtagelser på generalforsamlinger træffer bestyrelsen beslutninger om foreningens forhold, herunder anvendelse af kulturelle midler modtaget fra Koda. Der kan nedsættes forretningsudvalg og udarbejdes forretningsorden.  
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to tredjedel af dens medlemmer, herunder formand eller næstformand er til stede.
 
Bestyrelsen træffer beslutninger med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 
Der er 2 suppleanter. Bestyrelsen træffer i forretningsordenen beslutning om suppleanternes deltagelse i og stemmeret på bestyrelsesmøderne.
 
Får et bestyrelsesmedlem varigt forfald, overtages vedkommendes plads i bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling af den suppleant, der ved valget fik flest stemmer. Hvis bestyrelsesmedlemmet ikke er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling, vælges der på denne yderligere ét bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode; den af kandidaterne til bestyrelsen, der får 4. flest stemmer, indtager denne bestyrelsespost.
 
§ 10 Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til behandling af ansøgninger. 
 
§ 11 Tegning
Foreningen tegnes af formand/næstformand i forening med ét bestyrelsesmedlem.
 
§ 12 Regnskabsår og formue
DJBFA’s regnskabsår følger kalenderåret.  DJBFA må ikke besidde større formue, uden at den er bestemt for et nærmere defineret formål.
 
§ 13 Eksklusion
Hvis et medlem ved groft illoyal adfærd modarbejder foreningens interesser, kan medlemmet ekskluderes med øjeblikkelig virkning ved bestyrelsens beslutning. Medlemmet kan dog forlange sagen forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens afgørelse kan omstødes ved almindeligt flertal; krav om forelæggelse på generalforsamling har ikke opsættende virkning.
 
§ 14 Foreningens opløsning
DJBFA kan kun opløses på en generalforsamling, hvis 9/10 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Der træffes bestemmelse om anvendelse af foreningens midler på foreningens sidste generalforsamling.
 
Foreningen stiftet 21. marts 1973. Vedtægter revideret 10. december 1979, 23. marts 1981, 27. marts 1983, 19. marts 1985, 17. marts 1986, 27. maj 1987, 3. juni 1988, 21. juni 1989, 14. maj 1996, 7. juni 2004 og 14.juni 2011, 11.april 2013, 18. april 2018 samt 3. maj 2019.

Åbn DJBFA's vedtægter som pdf.


* Antallet af medlemmer i DJBFA's nedskaleret over en årrække:

Plan for reduktion af DJBFA’s bestyrelse.
DJBFA ledes af en bestyrelse på 6 (i en overgangsperiode dog 7-9, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år, således at der hvert år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer).