Bestyrelsens beretning

I år offentliggør DJBFA's bestyrelse deres beretning om det forgangne år skriftligt allerede inden generalforsamlingen den 20. marts 2018, så DJBFA's medlemmer er bedst muligt klædt på på forhånd.

De kulturelle midler

De kulturelle midler er DJBFA’s primære indtægtsgrundlag og udgør ca. 95 % af DJBFA’s indtægter. De kulturelle midler kommer fra Koda og er en fast procentdel af de penge, Koda henter fra brugen af dansk og international musik.

Efter EU-direktivet om forvaltningsselskaber blev implementeret i dansk lov i foråret 2016, er der sket meget med de kulturelle midler, og nye regler blev indført 1. januar 2017. Midlerne er gået fra primært at blive uddelt til få af Kodas medlemmer – dem, der var medlem af en af Kodas medlemsforeninger (DJBFA, DPA, DKF eller Musikforlæggerne) – til at blive uddelt blandt alle Kodas medlemmer. Det betyder bl.a., at ansøgninger til DJBFA’s Legatpulje er steget med 66 % fra 2016 til 2017.

Derudover er de fire foreninger nu defineret som fire ligestillede juridiske enheder, der hver skal have en lige stor andel af de kulturelle midler. Tidligere fik DJBFA langt den største andel, grundet DJBFA’s høje medlemstal; et kriterie, der ikke længere gælder. Det betyder, at DJBFA’s budget i 2020 vil være halveret ift. 2017. Som DJBFA-medlem betyder det dog ikke færre muligheder, nu kan man søge i alle komponistforeningernes puljer.

Udover omfordeling mellem foreningerne, er der også kommet retningslinjer fra Koda for, hvordan foreningerne skal uddele de kulturelle midler. Kodas bestyrelse og generalforsamling har besluttet en fordelingsnøgle, hvor 65-75 % skal gå til legater/puljer, 15-20 % til kulturpolitik og 10-15 % administration. Kategorierne er stadig åbne for fortolkning, idet hver forening definerer deres tiltag forskelligt. Kodas bestyrelse arbejder fortsat med at definere regler for brug af kulturelle midler.
 

Kulturpolitik

Parallelt med bestyrelsens åbenlyse fokus på foreningen og dens reorganisering, har vi i år haft to politiske mærkesager: Medieforliget/Public Service og Musik & Sundhed.

Medieforliget/Public Service

Medieforliget/Public Service har været en vigtig politisk sag for os, fordi det handler om at præsentere og synliggøre dansk musik.

DJBFA var tidligt ude, idet vi allerede primo 2017 kontaktede politikere på Christiansborg om medieforliget. Andre har været dygtige til at fortælle om nødvendigheden af at fokusere på dansk kultur, især filmbranchen. Vi var opmærksomme på, at filmindustrien formentlig igen ville gå målrettet efter at få flere DR-penge til filmproduktion. Samtidig stod det allerede for et år siden klart, at DR på den ene eller den anden måde ville blive kraftigt beskåret i forbindelse med forliget. Så hvis ikke musikken gjorde sig synlig tidligt i processen mod et nyt medieforlig, ville det måske ende med, at kun filmen blev tilgodeset.

Vi har fokuseret på de toneangivende partier på kulturområdet. Især de partier, som også har stor indflydelse. Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti har været opsøgt løbende. Og der er blevet lyttet til vores argumenter. Også selvom vi indimellem har skullet forklare musikkens behov flere gange.

Ideen om en separat kulturpulje med public service-indhold ved siden af DR’s produktion kommer direkte fra DJBFA. Vi vil også gerne have en public service-pulje alene til udvikling af udsendelser med musikalsk indhold, et magasin, et nyt liveformat på tv etc. Det arbejder vi stadig politisk på. Men en pulje til kulturen er et skridt på vejen. Musiklivet skal fortsat kæmpe for at synliggøre alle sine spændende hjørner og aktiviteter. Men public service handler i høj grad også om kultur og musik!

Musik & Sundhed

DJBFA har i flere år gerne villet vise, at musik også er en vej til et sundere liv. For den enkelte – og som en del af vores sundhedssystem. Vores projekt Musik & Sundhed har gennemgået en forvandling i årets løb. I 2017 har vi gjort det klar til at kunne flyve videre selv. Projektet er omlagt til tænketanken Musik & Sundhed med et stort opbud af sundhedsinstitutioner, komponister, foreninger, læger, kommuner m.m., Vi har samlet et advisory board med skarpe kompetencer inden for området. Derudover har DJBFA drevet særskilt, opsøgende politisk arbejde over for udvalgte folketings-, regions- og lokalpolitikere omkring emnet og vil fortsat have dette fokus.

På den måde har DJBFA i 2017 lavet et banebrydende arbejde for kendskabet til musikkens sundhedsfremmende virkning. Vi er tæt på Music in the Brain under Aarhus Universitet, på Nordjysk Center for Kultur og Sundhed, på Aalborg Universitetshospital m.fl. i både forskningsmæssige og andre sammenhænge. Vi definerer og medfinansierer i samarbejde med disse partnere også videnskabelige papers om fx kortlægning af brug af musik på sundhedsområdet, hvorfor og hvordan påvirker musikken vores helbred mv. Initiativer, der alle samles i en offentlig høring i 2018.

En af de større ændringer for projektet i 2017 har været, at DJBFA ikke er hoveddrivkraften længere. Ambitionen er at få ideen og projektet løftet videre sammen med andre gode samarbejdspartnere. Derfor har vi bedt kommunikationsbureauet Sivil om at finde samarbejdspartnere og stå for at skabe finansieringsgrundlag for en kommende Musik & Sundhed-alliance. Sivil ejes bl.a. af en tidligere ansat i Musik & Sundhed, Lasse Alfastsen. I løbet af 2018 er målet, at Sivil får dannet en partnerskabskreds, der kan finansiere det fortsatte arbejde med tænketanken. DJBFA har gjort projektet flyvefærdigt. Nu lader vi fuglen flyve fra reden.

Et sidste kulturpolitisk fokus, DJBFA er særligt opmærksom på, er det organisatoriske arbejde. Dels i Kodas bestyrelse som evig forsvarer for det brede professionelle genreperspektiv, og dels i nationale og internationale organisationer for den aktive kulturpolitik på vegne af komponisterne med fokus på bl.a. EU's copyright-reform og streamingøkonomien (eller mangel på samme), i internationale komponist- og lobbyorganisationer.
 

Om organisationen

Det kræver nok ikke meget forestillingsevne at se den mængde arbejde, bestyrelsen har haft i det forgangne år med, i samarbejde med sekretariatet, at omstrukturere både bestyrelse, sekretariat og puljestruktur, så de svarer til den nye virkelighed. Det har til tider været både tungt og trist, fordi vi har måtte sige farvel til gode medarbejdere, samtidig har det også givet klarhed, når vi har skullet skære ind til benet. Hvordan skal vi tænke vores andel af de kulturelle midler, så de kommer musikken mest til gavn? Og ikke mindst: hvordan skal vi tænke vores forening, så den stadig er stærk og nyttig for jer som medlemmer, selvom vi ikke længere har de samme penge? På baggrund af situationen og sidste års generalforsamling, on tour-møder og medlemsinput, har bestyrelsen derfor udarbejdet en ny strategi.

DJBFA’s organisation har derfor forandret sig mærkbart i 2017. Fra en organisation med mange fastansatte, faste driftsudgifter og fast ejendom, er DJBFA i den nye udgave langt mere fleksibel, kan lettere navigere om og hurtigere tilpasse sig varierende budgetgrundlag. Baggrunden for den mere fleksible organisation er de regler og regulativer, DJBFA er blevet underlagt for brugen af kulturelle midler.

I begyndelsen af 2017 havde DJBFA 14 fastansatte, nu har vi kun seks. Den primære grund er, at projektet Musik & Sundhed har forandret karakter fra at være et omfattende projekt i DJBFA med konkrete aktiviteter til at være et politisk indsatsområde uden fastansatte. Derudover er tre faste medarbejderressourcer beskåret og omlagt. En række ydelser købes nu eksternt, fx politisk kontakt, it-service mv. DJBFA’s sekretariat sidder fortsat på 5. sal i Kodas hus i Lautrupsgade sammen med de andre komponistforeninger, men det administrative samarbejde mellem DKF og DJBFA er blevet stærkt reduceret.

 

Medlemsaktiviteter

Det særlige for medlemstilbud i 2017 var, at Kodas medlemmer kunne søge alle de DJBFA-tilbud, der var finansieret af kulturelle midler. Kun tilbud finansieret af DJBFA-medlemskontingenter var særskilt for DJBFA’ere. Derudover var bestyrelsen nødsaget til, grundet de nye regler for, hvordan de kulturelle midler må bruges, at lukke en række aktiviteter. Uagtet dette, havde DJBFA et stort spænd af faglige tilbud.

DJBFA’s to store puljer, Legat- og Produktionspuljen, blev for alvor afprøvet med otte årlige ansøgningsfrister og et nyt ansøgningssystem. Puljeudvalgene består dels af DJBFA-medlemmer og dels af eksterne fra musikmiljøet.

A-ophold, de særligt profilerede, skarpt tilrettelagte ugeophold med fokus på bestemte genrer med 10-15 deltagere, blev der udbudt 10 af. De havde vidt forskelligt temaer: singer/songwriter (USA), Schlager (Tyskland), tekstskrivning, partitur/crossover, elektronisk musik, pop (DK og Los Angeles), folk, bigband og Eurovision.

Bestyrelsen måtte desværre, grundet behovet for økonomisk fleksibilitet, lukke foreningens refugier i Spanien, på Bornholm, i Paris og København. Refugierne i New York, Berlin, på Samsø og Lille Skiveren i Nordjylland er bibeholdt. Derudover har en ny type refugier, flexrefugier, set dagens lys. Flexrefugier er særlige steder, hvor DJBFA for en kortere periode lejer sig ind og tilbyder en uges ophold. I 2017 blev Lofoten i Nordnorge udbudt som det første.

DJBFA’s medlemmer er stadig omfattet af gruppelivsforsikring, som dækker kritisk sygdom. Livsforsikringen blev dog opsagt i 2017. Vi tilbyder stadig mulighed for særlig instrumentforsikring.

DJBFA’s coachingtilbud blev udvidet og rykkede sig fra et smalt Musik & Sundhed-perspektiv til et bredt tilbud om karrierecoaching og coaching i ens kunstnerisk virke.

Klubben Vest fik nyt ansigt, og hvor DJBFA’s jyske medlemmer tidligere mødtes i Aarhus, afholdes netværkets arrangementer nu skiftevis i Randers og i Aarhus. ES21, DJBFA’s elektroniske netværk, kører med uforandret kraft, hvorimod U6, ungenetværket, var nødsaget til at lukke pga. lav tilslutning. Af andre medlemsmøder, var der ”DJBFA on tour” – hvor DJBFA’s bestyrelse møder medlemmerne – i København og Aarhus samt intromøder for nye medlemmer.

Hædersprisfesten, årets højdepunkt, blev afholdt i Vega med masser af festende DJBFA’ere og et fantastisk program med noget af det bedste fra dansk musik og DJBFA’s medlemmer.

- DJBFA's bestyrelse. Susi Hyldgaard (formand), Morten Alfred Høirup (næstformand), Søren Krogh, Jesper Hansen, Anna Lidell, Pernille Bévort, Turid Nørlund Christensen, Anne Eltard, Lars Greve, Anja Følleslev (suppleant), Mark Solborg (suppleant).

Læs alt om generalforsamlingen 20. marts 2018 via den grå menu øverst til højre eller oversigtssiden DJBFA Generalforsamling 2018.