DJBFA's Produktionspulje

DJBFA / Komponister og Sangskriveres produktionspulje støtter initiativer inden for alle former for musik, lyd og tekst, såsom udgivelser, produktion, tværkunstneriske projekter, musik- og forretningsudviklende initiativer fx publikumsudvikling, udlandsturnéer, eksponering, rådgivning, undervisning, formidling, arbejdsrejser, koncerter, festivaler, kurser og forskningsprojekter.

DJBFA søger de bedste skabende kræfter inden for musik. Der tilstræbes diversitet, og den faglige kvalitet er afgørende.

Med puljen ønsker foreningen at styrke det danske musikmiljø.

50 % af puljen gives som udgangspunkt til udgivelser.

I 2018 er der øremærket 400.000 kr. til projekter, der falder inden for kategorien Musik & Sundhed, som er et kulturpolitisk fokuspunkt for DJBFA.
 

Hvor kommer pengene fra?

Midlerne til DJBFA's Produktionspulje er en del af Kodas kulturelle midler. Koda afsætter hvert år "kulturelle midler", der skal medvirke til, at der skabes ny musik og sang. Midlerne er en fast procentdel af de penge, som Koda henter fra brugen af musik. DJBFA administrerer en del af de kulturelle midler, som målrettes og udmøntes i en række aktiviteter.

Pengene kommer fra ophavsretten. Hver gang musikbrugere betaler en krone til Koda, for retten til at bruge musik, går ca. 10 øre tilbage til det danske musikliv som støtte til musikmiljøet. Det er en del af disse midler, der danner grundlag for DJBFA's Produktionspulje.

En mindre andel af midlerne kommer fra Copydan.
 

Hvem kan søge?

DJBFA's Produktionspulje kan søges af alle, der arbejder på projekter som falder inden for puljens formålsbeskrivelse – dvs. komponister og musikere, festival- og koncertarrangører, producenter etc.
 

Produktionspuljens formål

Formålet med puljen er at udvikle, promovere og støtte musikmiljøet, med særligt fokus på komposition og tekstskrivning i Danmark og udlandet.

Puljen støtter projekter inden for alle typer af musik, lyd og tekst.
 

Hvad lægges der vægt på i vurdering af ansøgningen?

  • At projektet på sine egne betingelser fremstår kunstnerisk gennembearbejdet.
  • Projektets overordnede musikkulturelle væsentlighed.
  • Projektets potentielle faglighed og sandsynlighed for gennemførelse.

Der lægges desuden vægt på, at midlerne fordeles rimeligt mellem de mange forskellige musikalske udtryksformer, der er repræsenteret i dansk musikliv.
 

Hvordan udformes ansøgningen?

Det er vigtigt, at din ansøgning er så fyldestgørende og detaljeret som muligt. Den skal indeholde et samlet budget samt oplysninger om, hvilke øvrige fonde/organisationer, der er søgt. På den baggrund kan udvalget foretage en fair prioritering, da det af økonomiske grunde ikke lader sig gøre at imødekomme alle ansøgninger. Et mangelfuldt eller fejlbehæftet budget kan være medvirkende til at en ansøgning ikke bliver imødekommet. Undtaget fra dette er kurser, hvor der ikke skal indsendes budget eller regnskab, men i stedet dokumentation for optagelse på kurset.

Eksempler på budgetter: Eksempel på budget - udgivelse og Eksempel på budget - turné.

Budgetskabelon som skal anvendes downloades HER.
Teknisk vejledning – se HER.

Af hensyn til udbetaling skal alle ansøgninger være forsynet med opdaterede bankregistrerings- og kontonummer, relevante SE/CVR/CPR-nummer, samt persondata og/eller firmanavn og data.

Alle støttede projekter offentliggøres på DJBFA's hjemmeside.
 

Hvornår og hvordan kan der søges?

Produktionspuljens sidste frist er:
1. december 2018 kl. 12.00.
I 2019 vil puljens midler flytte over i en ny fællespulje for Kodas Kulturelle Midler. Mere info følger i 2019.

Søg Produktionspulje: KLIK HER.

Der kan kun søges til projekter, som finder sted efter ansøgningsfristen. I forhold til udgivelser betyder dette, at din musik ikke må være udgivet endnu, men du må gerne være i processen, f.eks. have været i studie, mastereret eller lignende.
 

Svar på ansøgning

Du får svar indenfor 2 måneder efter ansøgningsfristen.

Bevillingsbreve og afslag sendes på mail til ansøger. Ved afslag må man være forberedt på, at der ikke gives individuelle begrundelser.
 

Hvad gør jeg, når jeg har fået tildelt midler?

Når du modtager økonomisk støtte fra Produktionspuljen, er det en ufravigelig betingelse for bevillingen, at DJBFA og/eller Koda krediteres.

Har du modtaget tilsagn om legat før 2018, skal du kreditere både DJBFA – Komponister og Sangskrivere og Koda på hjemmesider, cd-covers, koncertprogrammer etc. med følgende formulering: ”Projektet er støttet af DJBFA og Kodas Kulturelle Midler eller ”With support from DJBFA and Koda's Cultural Funds”.

Download DJBFA's logo.

Har du modtaget tilsagn om legat i 2018, skal du kreditere Koda Kultur med logo i koncertprogrammer, plakater, udgivelser, på hjemmeside, sociale medier etc. eller som minimum med følgende formulering: ”Projektet er støttet af Koda Kultur / With support from Koda’s Cultural Funds”.

Koda Kultur-logoet downloades fra Kodas hjemmeside.

Støtten bevilliges ved dokumenteret støttebehov. Støtten skal anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i ansøgningen. Hvis projektet ændrer væsentlig karakter, skal produktionspulje-udvalget kontaktes og godkende, at bevillingen står ved magt.

Støtten bortfalder, hvis det ansøgte projekt ikke gennemføres inden for 2 år.

Det er et krav, at der indsendes endeligt regnskab før udbetalingen kan finde sted. Regnskabet skal indeholde alle relevante indtægter og udgifter, herunder bevilling fra Produktionspuljen, samt link hvor kreditering (se ovenfor) fremgår. Sammen med regnskabet, sendes aktuelle oplysninger om bankkonto og CPR/CVR–nummer. Undtaget fra dette er kurser, hvor der ikke skal indsendes budget eller regnskab, men i stedet dokumentation for optagelse på kurset.

Download skabelon til indsendelse af regnskab.

 

Produktionspuljeudvalgets beretning

Læs produktionspuljeudvalgets beretning fra 2017 inkl. nøgletal fra året og udvalgets tips til kommende ansøgninger HER.

 

Hvem er i produktionspuljeudvalget?

Produktionspuljens midler fordeles af DJBFA’s produktionspuljeudvalg, hvis medlemmer består af et bestyrelsesmedlem samt et menigt DJBFA-medlem og et eksternt medlem.

Produktionspuljeudvalget indstilles af DJBFA’s bestyrelse. Fordelingsudvalget sidder for en 2-årig periode.

Produktionspuljeudvalget efterår 2017/2018:
Anders Banke
Anna Lidell
Lars Charlie Mortensen

Retningslinjer for ansøgning til Produktionspuljen evalueres løbende.