code of conduct i forbindelse med musikforlagsaftaler

Hvilke forventninger bør en musikforlægger og en komponist/sangskriver have til hinanden?

Formålet med en musikforlagsaftale er, at musikforlaget, i kraft af sin professionelle viden og netværk, arbejder for at udbrede kendskabet til og brugen af de musikværker, som aftalen omfatter. Dette skal ske i et aktivt samarbejde med ophavsmanden. Begge parters indsats sker med henblik på størst muligt økonomisk afkast til såvel ophavsmand som musikforlag.

Udgangspunktet for parternes samarbejde er tillid og tro på, at også den anden part har intentioner om at leve op til den indgåede aftale. Ophavsmand og musikforlag skal derfor gøre sig umage for at leve op til deres respektive aftaleforpligtigelser. Dette både efter aftalens ordlyd såvel som efter aftalens og tekstens ånd.

Den skriftlige musikforlagsaftale bør præcisere begge parters forventninger til omfanget af arbejdsopgaver og ansvarsområder. Underskriverne af denne Code og Conduct er enige om, at ophavsmanden altid bør medbringe en bisidder til aftaleforhandlingerne.

Aftalen bør i et afsnit beskrive procedure, legitime baggrunde og gensidige betingelser for en opsigelse eller ophævelse af aftalen.

Udbredelse af værket kan bl.a. ske gennem koncertfremførelse, radio/tv-fremførelse, fonogramudgivelse, nodeudgivelse, fremstilling af opførelsesmateriale, gennem film og onlinefremførelse. Forlaget skal løbende overvåge mulighederne for de aftalte værkers udbredelse på relevante platforme og årvågent forfølge disse muligheder.

Musikforlaget skal desuden varetage visse administrative opgaver, herunder værkanmeldelser, kontrol af afregninger for KODA/NCB og afregninger for fremførelser i udlandet, afregning af royalties for nodesalg og nodeleje, samt administration af tilladelser til tredjemand, herunder f. eks. synkronisering. Musikforlaget og ophavsmanden skal agere resolut hvis det opdages, at musikværkerne bliver brugt af tredjemand uden tilladelse. Forlaget skal i samarbejde med ophavsmanden følge op på ophavsretskrænkelser, om nødvendigt ved retshandling i det omfang begge parter vurderer det relevant og gennemførligt.

Musikforlagets muligheder for indsats vil typisk variere over tid: Fra høj aktivitet ved værkernes introduktion, ekstra indsats ved eventuel genopblusset aktualitet, ligesom der må forventes ofte længere perioder med ringe eller ingen mulighed for indsats.
Dokumentation og afregning skal dog altid ske regelmæssigt og så hurtigt og præcist som muligt. Dette skal gælde for alle faser af et værks liv i aftaleperioden.

Musikforlaget og ophavsmanden skal løbende holde hinanden orienteret om alle forhold af betydning for parternes samarbejde, herunder parternes aktuelle bestræbelser på at udbrede kendskabet til og brugen af værkerne. I perioder med høj aktivitet kan det være hensigtsmæssigt at aftale jævnlige og gensidige orienteringsmøder. For at undgå misforståelser må parterne være enige om, at aftaler og forståelser løbende skal bekræftes skriftligt parterne imellem, eventuelt via e-mails.

Hvis den ene part er i tvivl om, hvorvidt den anden part lever op til sine forpligtelser, skal førstnævnte umiddelbart rette en uformel henvendelse til den anden part, så eventuelle uoverensstemmelser og misforståelser kan afklares så hurtigt og gnidningsløst at retslige skridt bliver nødvendige.

 

Aftalen understrevet den 22.06.2011 af DMFF, DJBFA, DKF og DPA

Læs original-aftalen her!

ABC - det betyder ordet - få ordforklaringen her!