Sådan bruger vi pengene

Sådan er det seneste års regnskab og budgettet for 2017.

Foreningens regnskab for 2016 og budget for 2017 gennemgås på generalforsamlingen.

Men du kan få et overblik allerede nu.

Regnskabet - det fulde overblik

Få det fulde overblik og se hele regnskabet 2016 - HER

Indtægter

DJBFA havde i 2016 samlet 27 mio. kr. i indtægter. Det er 1 mio. kr. mindre end i 2015 (et fald på 4 %). Faldet skyldes færre midler fra Koda’s kulturelle midler, der udgør 90 % af DJBFA’s indtægter. Kontingentindtægter udgør 7 %. De sidste 3 % består primært af rettighedsmidler fra Copydan.

Udgifter

Den samlede udgift til aktiviterer, uddelinger og administration udgjorde i 2016 i alt 27 mio. kr.


Sådan læser du regnskabet

Regnskabet er præsenteret i fem lodrette kolonner:

  • Regnskab 2015 - her kan du sammenligne 2016-regnskabet med regnskabet for 2015.
  • Budget 2016 - her kan du se, hvordan året 2016 oprindelig var planlagt i budgettet ... og hvordan det så endte i regnskabet.
  • Regnskab 2016 - som er selve regnskabet for fordelingen af indtægter og udgifter.
  • %-andel 2016 - her kan du se, hvor stor en procent-andel det pågældende punkt har i forhold til det samlede regnskab. (For eksempel var kontingentindtægterne syv procent af den samlede indtægt i foreningen).
  • %-afvigelse 2015-2016 - her kan du se hvis der er brugt mere eller mindre på det pågældende punkt sammenlignet med året før.

Regnskabets delområder

Regnskabet er inddelt i fem delområder:

1. KOMPOSITION – ny musik

Uddeling af arbejdslegater og arbejdsophold er en af DJBFA’s vigtigste aktiviteter. Det er her ny musik skabes.

I 2016 blev der uddelt arbejdslegater for 6,4 mio. kr. Desuden blev over 300 komponister tildelt intensive arbejdsophold samt refugieophold.

I alt 10,5 mio. kr., svarende til 40 %, af de samlede udgifter er anvendt på arbejdslegater og arbejdsophold – alt sammen med en kompositorisk vinkel. Det er 2,1 mio. kr. mindre i forhold til 2015 svarende til et fald på 17 %. Faldet skyldes faldende kulturelle midler samt færre udgifter til arbejdsophold.
 

2. PRODUKTION OG ERHVERV - Turnéer, festivaler, projekter – ud med musikken

Der er anvendt 6,6 mio. kr. i 2016 legater til udlandsturnéer, udgivelses- og rejselegater, festivaler og innovative projekter herunder MusicBusiness2020.

Det er en stigning på 0,5 mio. kr. svarende til 8% og skyldes primært, at DJBFA fra maj 2016 overtog finansieringen af det innovative projekt MusicBusiness2020.
 

3. KULTURPOLITIK OG OPHAVSRET – værn om musikken

Indenfor området Kulturpolitik og ophavsret har DJBFA anvendt 2,9 mio. kr. i 2016 – ca. 0,5 mio. kr. mere end i 2015.

Over en tredjedel af midlerne i øvrigt indenfor området kulturpolitik og ophavsret er løn og honorarer til kulturpolitiske aktiviteter, herunder især aflønning af bestyrelsen samt disses og andres repræsentation i en lang række bestyrelser og udvalg i det danske, kulturpolitiske liv.

Derudover anvendes der midler til støtte til en række kulturpolitiske projekter (fx Folkemøde på Bornholm), kontingenter (primært Dansk Kunstnerråd) samt internationale aktiviteter og principielle ophavsretssager.

Her skal man bemærke, at udgifter til det fælles jurakontor med de andre komponistforeninger ligger i en fælles pulje (DAKS). Ligeledes udgifter i forbindelse med EU-arbejde, Folkemøde, Finanslov og andre fælles kulturpolitiske aktiviteter.
 

4. MEDLEMSFOKUS - Aktiviteter – kommunikation og PR

Der er i 2016 anvendt 3,8 mio. kr. på aktiviteter, arrangementer samt PR og kommunikation – samme niveau som i 2015.

Der afholdes i gennemsnit et arrangement om ugen: Klubber, netværk, genrespecifikke arrangementer, info arrangementer etc.

Blad/hjemmeside. Foreningens blad er ændret fra fire årlige fysiske udgivelser til to årlige fysiske udgivelser udgivelser. Samtidig er der øget fokus på net-kommunikation og sociale medier. Ændringen slår økonomisk fuldt igennem i 2017, men kan delvist aflæses i 2016-regnskabet.

Social sikring. Medlemmer af DJBFA har via deres medlemskab en gruppelivsforsikring samt mulighed for at søge sociale legater. Der blev i 2016 anvendt 1,2 mio. kr. til dette – ca. 100.000 kr. mere end i 2015.
 

5. ORGANISATION - administration, honorarer mm.

Udgifterne til administration udgør 12 % af de samlede udgifter svarende til 3,3 mio. kr. – det samme niveau som i 2015.


Budget 2017

Foreningens arbejde i 2017

På generalforsamlingen fremlægger bestyrelsen budgettet for foreningens aktiviteter til orientering.

Du kan dog allerede nu "smugkigge" i budgettet HER.

Budgettet er udtryk for, hvordan bestyrelsen har planlagt foreningens aktiviteter. Budgettet kan i mindre grad justeres i løbet af året. Både i forhold til om foreningens økonomi udvikler sig som forventet. Og i forhold til bestyrelsens løbende politiske prioriteringer og beslutninger.

Budgettet for 2017 har været ekstra vanskeligt at udarbejde.

Koda har ændret i en række af kriterierne for, hvordan De Kulturelle Midler kan anvendes. Det betyder, at hele DJBFAs opbygning og økonomi er gennemgået.  

Aktiviteter, der udelukkende målrettes DJBFA´s medlemmer, skal som hovedregel betales af egne kontingentindtægter. Aktiviteter, der finansieres af Kodas Kulturelle Midler, skal som hovedregel tilbydes alle medlemmer i Koda.

For at kunne overholde de nye koda-regler, har bestyrelsen hastebesluttet en række ændringer i DJBFA´s opbygning og prioriteringer.
Blandt andet er det besluttet at sælge to refugier, for ikke at være låst økonomisk i tilfælde af pludselige ændringer i det økonomiske grundlag for foreningen.  

Hør mere på generalforsamlingen!