Vedtægter

DJBFA's vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted

DJBFA er en forening af komponister, sangskrivere og tekstforfattere, der har opnået medlemskab i KODA.
Foreningens hjemsted er København.

§ 2 Formål

DJBFA har til opgave at varetage medlemmernes faglige, kulturpolitiske, juridiske og økonomiske interesser.

§ 3 Medlemskab

Anmodning om medlemskab rettes til bestyrelsen. Hvis bestyrelsen afviser ansøgningen, kan den indbringes for førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.
Et medlem af DJBFA kan ikke samtidig være medlem af andre foreninger i KODA eller repræsentere andre KODA-foreningers interesser.
Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves helårsvis og skal være betalt senest 1. marts.
Hvis et medlem er i restance med kontingentet, slettes den pågældende af medlemslisten og vil først kunne genoptages, når restancen er betalt.
Udmeldelse kan kun ske ved skriftlig henvendelse til foreningen. Udmeldelse skal ske med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 4 Overdragelse af rettigheder m.v.

DJBFA kan indgå kollektive aftaler med bindende virkning for medlemmerne. Medlemmerne er forpligtet til at overholde de af DJBFA indgåede aftaler, herunder aftaler om brug af ophavsretligt beskyttet indhold, som medlemmerne har ophavsretten til.
I kraft af medlemskabet overdrager ethvert medlem til foreningen en ikke-eksklusiv ret til på medlemmets vegne, at indgå aftaler om og opkræve vederlag for brug af ophavsretligt beskyttet indhold i henhold til foreningens beslutninger, inden for de til enhver tid gældende formålsbestemmelser. Overdragelsen gælder i det omfang, medlemmet har de pågældende rettigheder i behold. Medlemmet bemyndiger foreningen til at foretage ethvert retligt eller faktisk skridt i forbindelse med varetagelsen af denne ret. Foreningen kan på medlemmets vegne påtale enhver krænkelse af disse rettigheder. Foreningen kan indgå repræsentationsaftaler med tilsvarende udenlandske organisationer og overlade forvaltningen af de i denne bestemmelse angivne aftaler eller dele heraf til andre organisationer, herunder foreninger under Copydan.

§ 5 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.
Bekendtgørelse om afholdelse af den ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden og evt. forslag fra bestyrelsen, sker med mindst 21 dages varsel med skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer. Indkaldelse kan ske i form af opslag i medlemsblad og/eller ved direkte brev, e-mail m.v. til de enkelte medlemmer.

Den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende dagsordenspunkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskab til orientering
4. Fremlæggelse af budget til orientering
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmer
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 3 år
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, der vælges for 1 år
9. Valg af 2 kritiske revisorer, der vælges for 1 år
10. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, jf. pkt. 6 på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling for at kunne blive behandlet på denne.
Genvalg som bestyrelsesmedlem, suppleant og revisor kan finde sted.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/3 af foreningens medlemmer indgiver begrundet skriftlig begæring herom til foreningen. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel, med angivelse af dagsorden og skal finde sted senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

§ 7 Stemmeret og afstemning på generalforsamlinger

Stemmeret på generalforsamlingerne har alle medlemmer af DJBFA. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent, kan ikke deltage i afstemninger.
Stemmeret på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan kun udøves ved personligt fremmøde. Uanset bestemmelsen om personligt fremmøde kan medlemmer, der ved lægeerklæring dokumenterer at være ude af stand til at deltage i generalforsamlingen på grund af sygdom, give skriftlig fuldmagt til et andet medlem til at stemme på hans eller hendes vegne i overensstemmelse med de nærmere regler, som bestyrelsen fastsætter.
Medlemmer har ikke ret til at medbringe personlige rådgivere m.v.
Beslutninger træffes med simpelt flertal, bortset fra vedtægtsændringer, jf. § 8.
Valg foregår ved skriftlig afstemning. Andre afstemninger foregår skriftligt, hvis dirigenten beslutter det, eller hvis mindst 5 tilstedeværende medlemmer ønsker det.

§ 8 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun foretages, når mindst halvdelen af DJBFA's medlemmer er til stede på den ordinære generalforsamling, og når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for de foreslåede vedtægtsændringer. Er ikke halvdelen af DJBFA's medlemmer til stede, men har forslaget fået tilslutning af mindst 2/3 af de fremmødte, skal forslaget genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden, hvad angår vedtægtsændring. Denne ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af de fremmødte, og forslaget er vedtaget, hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 9 Bestyrelsen

DJBFA ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for en valgperiode på 3 år, således at der hvert år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsen kan ansætte en sekretariatschef og tager stilling til varetagelse af foreningens administration. Inden for rammerne af vedtagelser på generalforsamlinger træffer bestyrelsen beslutninger om foreningens forhold, herunder udpegning af medlemmer af KODA's bestyrelse og anvendelse af nationale midler modtaget fra KODA. Der kan nedsættes forretningsudvalg og udarbejdes forretningsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer beslutninger med almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.
Får et bestyrelsesmedlem varigt forfald, overtages vedkommendes plads i bestyrelsen frem til næste ordinære generalforsamling af den suppleant, der ved valget fik flest stemmer. Hvis bestyrelsesmedlemmet ikke er på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling, vælges der på denne yderligere ét bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode; den af kandidaterne til bestyrelsen, der får 4. flest stemmer, indtager denne bestyrelsespost.

§ 10 Legatudvalg

Bestyrelsen vælger hvert år et legatudvalg. Legatudvalget skal bestå af 3 medlemmer med bredt kendskab til foreningens forskellige musikgenrer. Umiddelbart genvalg kan ikke finde sted. Bestyrelsen kan udarbejde en forretningsorden for legatudvalget.

§ 11 Tegning

Foreningen tegnes af formand/næstformand i forening med ét bestyrelsesmedlem.

§ 12 Regnskabsår og formue

DJBFA's regnskabsår følger kalenderåret.
DJBFA må ikke besidde større formue, uden at den er bestemt for et nærmere defineret formål.

§ 13 Eksklusion

Hvis et medlem ved groft illoyal adfærd modarbejder foreningens interesser, kan medlemmet ekskluderes med øjeblikkelig virkning ved bestyrelsens beslutning. Medlemmet kan dog forlange sagen forelagt på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsens afgørelse kan omstødes ved almindeligt flertal; krav om forelæggelse på generalforsamling har ikke opsættende virkning.
§ 14 Foreningens opløsning

DJBFA kan kun opløses på en generalforsamling, hvis 9/10 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget. Der træffes bestemmelse om anvendelse af foreningens midler på foreningens sidste generalforsamling.

Foreningen stiftet 21. marts 1973.

Vedtægter revideret 10. december 1979, 23. marts 1981, 27. marts 1983, 19. marts 1985, 17. marts 1986, 27. maj 1987, 3. juni 1988, 21. juni 1989, 14. maj 1996, 7. juni 2004 og 14.juni 2011, 18. marts 2013 samt 11.april 2013.